Kursen datorteknik 1a omfattar punkterna 1–2 och 4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
 • Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
 • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
 • Enklare rit- och simuleringsprogram.
 • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
 • Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.
 • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
 • ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge).
 • Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
 • Installation och konfigurering av applikationsprogram.
 • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
 • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande systemförståelse inom tillämpliga energiområden samt effektiv energihantering.
 • Energiinnehåll i olika bränslen.
 • Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon.
 • Energianvändning inom EU.
 • Processkännedom om kärnkraft, vattenkraft, värmekraft, fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Processkännedom om vattenrening för dricksvatten och förorenat vatten samt miljö- och kretsloppstänkande.
 • Hantering, montering, mätning och enklare underhåll av energiteknisk utrustning.
 • Säkerhetsföreskrifter inom energiområdet.
 • Måttsystem för energi och effekt samt enheter och förkortningar för energi och effekt.
 • Användning och skötsel av utrustning och verktyg.
 • Säkerhetstänkande och yrkesetik. Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Lagar och andra bestämmelser.